COUR-EN-L-A2-A Курс: Английски език за ниво А2

Кратко описание на курса:

Курсът по английски език за ниво А2 е предназначен за получаване на начални знания по общ английски и е съобразен с критериите за ниво А2 на Общата европейска референтна езикова рамка.

Вид и ценаОбща информацияУчебни материалиУсловия за записване

Обща продължителност: 100 уч.ч.
Цена на курса: 550 лв.

СУТРЕШЕН МОДУЛ :

График на занятията: Събота / Неделя

от 09:00 до 13:00 ч. /5 уч.ч. по 45 мин./

Начало на курса:  02.03.2019 год.     Край на курса: 12.05.2019 год.

Код на курса: EA2SМ5

 

ВЕЧЕРЕН МОДУЛ :

График на занятията: Понеделник / Сряда / Петък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  00.00.2019 год.     Край на курса: 00.00.2019 год.

Код на курса: EA2PE3

График на занятията: Вторник / Четвъртък

от 18:00 до 20:50 ч. или от 18:30 до 21:20 ч. /4 уч.ч. по 40 мин./

Начало на курса:  00.00.2019 год.     Край на курса: 00.00.2019 год.

Код на курса: EA2VE2

 

Научете повече за Общата информация, учебните материали и условията за записване в този курс.

За допълнителна  информация: +359 2 8472645

Ако вече сте решили, не отлагайте и действайте – направете първата крачка и се свържете с нас. Ще се радваме да сме част от Вашия успех!

Запишете се сега!

[contact-form-7 id=“752″ title=“Английски език – Ниво А2″]

Добре дошли на второто стъпало в усвояването на английския език!

Направихме вече първите крачки…не е лесно, но е интересно. Предстои ни да изминем още една част от един дълъг път, за което са ни необходими видими и ясни указателни знаци.

Тук ще се опитаме, кратичко да Ви обясним част от този път, в края на който се надяваме с удовлетворение и удоволствие, заедно да констатираме нашия втори постигнат успех.

Овладяването на знанията, предвидени за ниво А2 ( от Общата европейска езикова референтна рамка) при изучаването на английски език, ще ни позволи на нас, като чужденци, да получим основни (базови) комуникативни възможности при общуването с англоговорящи хора при ограничен, предсказуем брой житейски ситуации. Ще разширим първоначалния набор от езикови средства, които да ни позволят общуване в битовата, социо-културната, и учебната сфера.

При решаването на тези комуникативни задачи, ние ще се умеем вербално да започнем комуникация, да се запознаваме, поздравяваме, да се разделяме, да се обръщаме към някого, да благодарим, да се извиняваме, да отговаряме на благодарностите и извиненията, да помолим за повторение и уточнение, да изразим пожелание. Ще сме усвоили начините за задаване на въпроси и да съобщаваме за факти или събития, за лица, предмети, за наличието или отсъствието на лице или предмет, за количеството предмети, за техните качества, за принадлежността на предмета, за действия, време и място на действието и причините, които го пораждат, причините и целите на действието или събитието. Ще се научим да изразяваме желания, молби, пожелания, съвети, предложения, покани, съгласие или несъгласие, отказ, разрешение или забрана, обещание, неувереност, да изразяваме своето отношение, като даваме оценка за лица, предмети, факти и събития.

Ще се ориентираме и реализираме най-недбходимите (базови) комуникативни намерения в ситуации на общуване в административните служби, в деканати, офиси и т.н., в магазина, на касата, в пощата, в банката или в бюрото за обмяна на валута, в хотела, ресторанта, кафето, на учебни занятия, в транспорта или на улицата в града, в театри, музеи на екскурзии, при лекаря, в аптеката и в ситуации при разговор по телефон.

Ще започнем да четем, определяйки общия обхват на четения текст и основната тема в него, да разбираме основната идея, а основната и допълнителна информация в текста ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност.

Ще се научим говорейки, кратко да разказваме за себе си, за своите приятели и познати, за семейството си, за работата си, за професията си и работния си ден, за своето свободно време, отдих и интереси, за родния град и столицата си, за здравето и климата. Да преразказваме, на основата на прочетен текст или прослушан текст, като изразяваме отношение към фактите и събитията изложени в текста, както и към действащите лица и техните постъпки. Да участваме в кратки диалози в изучаваните ситуации и ниво, да разбираме изказванията на събеседника, адекватно да реагираме на неговите реплики и определяме неговите комуникативни намерения в ограничено число речеви ситуации.

Ще усвоим да разбираме слушайки, информацията съдържаща се в монолози, като темата и главната и допълнителна информация на съобщението ще възприемаме с достатъчна пълнота и точност. Ще възприемаме основното съдържание при диалози и комуникативните намерения на участниците в тях в разглежданите по горе ситуации.

Ще развием уменията си да пишем, от свое име в разказна форма по предложена тема или в преразказна форма, на основата на прочетен или прослушан текст свързани с изучаваните теми.

Лексикалния минимум от думи необходими ни за общуване в ниво А2 на английския език е около 1150, които ще ни позволят да имаме активен речник на основно (базово) ниво и във все още ограничен брой ситуации да реализираме своите различни начини на комуникативни намерения.

Сертификатът за успешно завършване на курс в ниво А2 свидетелства за наличието на достатъчни и необходимите знания за по-нататъчно изучаване на езика, следвайки поставените си общокултурни цели и постигане на следващото ниво B1 в общото владеене на английския език.

Ние предполагаме, че за да се постигнат знанията, необходими за покриване на критериите на ниво А2 в общото владеене на английския език са необходими 100-120 учебни часа.

Курсовете по общ английски език се провеждат по учебни системи, разработени от престижното английско издателство Oxford University Press:

Тук представяме: New Headway-Pre-Intermediate – подходяща е за възрастни и учащи се над 18 годишна възраст.

NH-A2-Pre-Interm-3-ed Курс: Английски език за ниво А2

New Headway e една от най-популярните английски системи за обучение на възрастни хора по общ английски език. Разработена е в 6 нива в съответствие с критериите на Общата европейска референтна езикова рамка:

– Ниво А0 – Beginner / Напълно начинаещи
– Ниво А1 – Elementary / Начинаещи
– Ниво А2 – Pre-Intermediate / Средно напреднали
– Ниво В1 – Intermediate / Напреднали
– Ниво В2 – Upper-Intermediate / Ниво за усъвършенстване
– Ниво С1 – Advanced / Компетентно владеене

New Headway съчетава традиционните методи на преподаване със съвременните средства и подходи в обучението. Чрез различни стратегии и автентични и занимателни теми учащите се подтикват към общочовешки и интеркултурни разговори и се окуражават да практикуват езика в учебната зала и извън нея. Учебникът дава възможност за постепенно овладяване на езика чрез ясни и добре структурирани граматически упражнения. Чрез подходящи въпроси курсистите се стимулират сами да извеждат и формулират граматичните правила. Комуникативните умения се развиват чрез разнообразни упражнения, в които интересни житейски ситуации с много чувство за хумор увличат учащите с лекота и по естествен начин да заучават фрази и лексика, така че паралелно да развиват и четирите езикови умения: слушане, четене, писане и говорене. Универсалните и съвременни теми, които New Headway третира, дават както познания по странознание, така и един по-глобален поглед към света и поддържат интереса на курсистите към английския език.

Всеки урок съдържа:
– начална част, въвеждаща граматическия минимум за урока,
– тематични текстове за четене и говорене, в които винаги се преговаря предходната лексика и граматика
– секция за обогатяване на речниковия запас, в която думите се заучават в лексически групи
– секция за развиване на уменията за писане,
– секция за развиване на уменията за слушане и говорене
– секция Evеryday English е богата с разнообразни примери от ежедневието, насочени към усвояването на говоримия английски език, характерен с трудното си произношение и интонация.

В края на всеки учебник е представен кратък обзор на граматичния минимум за всеки урок и списък на лексикалния минимум, както и пълен текст на упражненията за слушане.

Към учебниците за всяко ниво има учебни тетрадки с упражнения за самостоятелна работа, чиято цел е затвърждаването и доразвиването на граматиката и лексиката към всеки отделен урок, както и CD с аудио записи – неоценима помощ за справяне с проблемите при слушане с разбиране, произношение и интонация.

Курсът се провежда в групи от максимум 8 курсисти.

За да гарантирате мястото си в избран от Вас курс е нужно:

– да определим с безплатен тест, дали нивото на курса е подходящо за Вашето входящо ниво на знания.

– да се запишете за този курс (чрез формата отпред) не по-късно от 1 седмица преди неговото начало.

За да потвърдите Вашето записване е необходимо да внесете депозит на стойност 50% от стойността на курса. Останалите 50% се заплащат по реда определен в договора за обучение.

В случай, че курсистът желае да прекрати обучението си, заплатената такса за обучение се възстановява в пълен размер до 2 седмици от започването на курса. След изтичането на този срок заплатените такси не се възстановяват, но курсистите имат право да изберат друг курс от предлаганите в Център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка „GLOBAL SCHOOL“.

Обща европейска референтна езикова рамка